Stacks Image 3839

§1


Föreningens ändamål är
 • att erbjuda arbetslokaler med inventarier åt sina medlemmar
 • att bedriva studieverksamhet för medlemmar samt
 • att med aktiviteter sprida kännedom om den verksamhet föreningen bedriver

§2


Föreningens styrelse består av fem personer valda vid årsmötet.

§3


Verkstadshuset förvaltas av en arbetsgrupp, bestående av tre till fem personer utsedda av årsmötet. Var och en av dessa ansvarar för var sin del av verkstaden. Arbetsgruppens medlemmar skall besitta god kännedon om material och tekniker. Två av arbetsgruppens medlemmar skall också ingå i föreningens styrelse.

§4


Till medlem må antagas envar som är intresserad av verksamheten i verkstadshuset.

§5


Medlemsskap upphör efter skriftlig anmälan till styrelsen eller på grund av utebliven medlemsavgift under ett år. Medlem kan uteslutas om hon eller han motarbetar föreningens verksamhet.. Detta kan kan ske enligt beslut av årsmötet, under sluten omröstning med två tredjedelars majoritet.

§6


Föreningens verksamhet finansieras genom kommunala bidrag, inträdesavgifter och årliga medlemsavgifter. Avgifternas storlek fastställes på årsmötet.

§7


Firma tecknas av ordförande och kassör var för sig.

§8


Granskningar av räkenskaper och styrelsen förvaltning verkställs av två revisorer, valda vid föreningens årsmöte. Räkenskaperna avslutas per kalenderår och skall jämte protokoll och årsberättelse vara revisorerna tillgängliga senast den 15 februari.

§9


Årsmöte hålles varje år före utgången av mars månad, på av styrelsen bestämd dag. Kallelse till årsmötet skall jämte föredragningslista utsändas till medlemmarna senast tio dagar före mötet.

§10


Extra årsmöten kan hållas efter förslag av styrelsen eller minst fem medlemmar. Till sådant möte sker kallelse som till årsmöte.

§11


Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas:
 1. Fastställande av av föredragningslista
 2. Fråga om mötets stadgeenliga utlysning
 3. Val av mötesfunktionärer och justeringsmän
 4. Anteckning av mötesdeltagare
 5. Styrelsens årsberättelse
 6. Revisorernas berättelse
 7. Fråga om ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret
 8. Fastställande av medlemsavgifter och andra avgifter
 9. Fastställande av arvoden och reseersättningar för styrelsen och andra funktionärer
 10. Val av arbetsgrupp för förvaltning av verkstadshuset.Två av gruppens medlemmar skall även ingå som ordinarie i föreningens styrelse och övriga ingår som suppleanter
 11. Val av ordförande, sekreterare och kassör
 12. Val av två revisorer samt suppleanter för dessa
 13. Val av valberedning
 14. Planerad verksamhet
 15. Inkomna motioner och av styrelsen väckta förslag
 16. Övriga ärenden

§12


Beslut fattas då ej annat stadgas med enkel majoritet. Omröstning sker öppet om ej medlem begär sluten omröstning. Röstning för annans räkning kan ske med undertecknad och bevittnad fullmakt.

§13


Fråga om stadgeändring behandlas av årsmötet och ett inom sex månader följande möte. Beslut om stadgeändring fattas med två tredjedelars majoritet. För beslut fordras minst 15 medlemmars närvaro. Förslag gälande stadgeändring skall f.v.b. vara styrelsen tillhanda före februari månads utgång.

§14


Beslut om föreningens upplösande skall ske med två tredjedelars majoritet, fattade vid två stadgeenligt utlysta möten med minst sex månaders mellanrum. Sedan räkenskaperna granskats av revisorerna och föreningens medlemmar godkänt ansvarsfrihet för styrelsen, fördelas tillgångarna i samråd med kommunens myndigheter.